Strona główna     Nasz cel     Informacje o Biegu     Lista startowa     Zapisy     Wyniki     Kontakt
INFORMACJE O BIEGU MIKOŁAJÓW PIWNICZNA ZDRÓJ 10.12.2017r.

REGULAMIN

1. CEL IMPREZY

Zbiórka środków finansowych na kontynuację budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach. Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój; Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji; Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Dom".;

PATRONAT HONOROWY: Starosta nowosądecki - Marek Pławiak

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


3. TERMIN I MIEJSCE:

10 grudnia 2017r. Niedziela; Baza zawodów: Hala Widowiskowo - Sportowa Piwniczna Zdrój, ul. Krynicka 2;

4. TRASA

Bieg Mikołajów odbędzie się na trasie o nawierzchni asfaltowej obejmującej tereny Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój oraz Mniszek nad Popradem (Słowacja);.

Dystans: ok 10 km;
limit czasu: 2 godz;
limit zawodników: 200 osób;
Start i Meta: Hala Widowiskowo - Sportowa w Piwnicznej Zdroju.

Trasa:

Start: Piwniczna Zdrój ul.Krynicka (hala sportowa)
Meta: Piwniczna Zdrój- ul.Krynicka (hala sportowa)

Przebieg Trasy: Piwniczna Zdrój - ul. Krynicka, ,ul. Daszyńskiego, ul. Rynek, ul. Daszyńskiego, ul. Węgierska, Podolik, Mniszek nad Popradem (Słowacja)- most , ul. Zagrody ,ul Krynicka, ul .Daszyńskiego, ul. Rynek. ul. Krynicka. Hala Widowiskowo - Sportowa

Trasa oznakowana co 1 km. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu na drodze krajowej. Miejsca skrzyżowań dróg oraz w miejsca newralgiczne zabezpieczone zostaną przez służby organizatora:

Uwaga: Trasa biegu może ulec zmianie ze względu na remont drogi krajowej nr 87 na odcinku ul. Daszyńskiego - Rynek , ale dystans zostanie zachowany tj. 10 km

5. PROGRAM ZAWODÓW

10.XII.2017r. Niedziela:
godz. 09:00 otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego;
godz. 11:00 zakończenie rejestracji
godz. 11:30 start nordic walking
godz 12:00 start biegaczy
godz 12:15 start osób niepełnosprawnych wokół boiska - 400m

Łącznie do startu zostanie dopuszczonych 200 osób

godz 13:30 zamknięcie mety;
godz 13:45 oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród;
godz.14.15 występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza;
godz. 15.30 spotkanie ze św. Mikołajem;
godz. 16.00 zabawa mikołajkowa podopiecznych i wolontariuszy stowarzyszenia "Nasz Dom" z DJ Mario;

Nad oprawą muzyczną podczas "Biegu Mikołajów" czuwał będzie DJ MARIO.

KONTAKT

Kontakt do biura zawodów: kontakt.naszdom@gmail.com

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:
email: kontakt.naszdom@gmail.com
oraz numerem telefonu: 696 410 472, 530 098 692, 507 053 657 ,728 825 616

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawodnicy startują indywidualnie. Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 10.XII.2017r. ukończy 18 lat; Udział osób niepełnoletnich odbywa się za wyłączną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych osób nieletnich, jednakże wiek nie może być poniżej 16 lat; Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu; Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów; Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym; Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości; Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;

8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy oraz w biurze zawodów w dniu Imprezy; Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący 200 osób; Zapisu do Biegu można także dokonać w dniu imprezy tj. 10.12.2017r. do godziny 11:00 Rozpoczęcie rejestracji zgłoszeń 06.11.2017r. zakończenie 09.12.2017r. lub z chwilą wyczerpania limitów; Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów; O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej; Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

9. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniu 10.12.2017r. i wynosi:
30 zł opłata uiszczona w terminie do 20.11.2017r;
40 zł opłata uiszczona w terminie do 30.11.2017r;
50 zł opłata uiszczona w terminie do 10.12.2017r;

Istnieje możliwość zapisów i uiszczenia opłaty startowej w biurze zawodów w dniu Biegu!!!

Opłatę można uiszczać przelewem na konto bankowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Dom"
ul. Krakowska nr 7
33- 350 Piwniczna - Zdrój

Nr konta: 42 8813 0004 2001 0000 3001 0004

Tytuł wpłaty: Bieg Mikołajów + imię i nazwisko


Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

sprawny telefon komórkowy z naładowaną baterią wystarczającą na czas zawodów; odzież adekwatna do panujących warunków atmosferycznych;

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe: numer startowy; zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów; pomiar czasu ; oznakowaną trasę; ciepły posiłek po zakończeniu zawodów; pamiątkowy medal; puchary i nagrody dla zwycięzców; depozyt w Bazie Zawodów; obsługę techniczną; zmęczenie i zadowolenie; udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie) dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

12. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.
Open Kobiet;
Open Mężczyzn;

Kategorie wiekowe:
M 20 Mężczyzn (18 - 35lat);
K 20 Kobiet (18 - 35 lat);
M 30 Mężczyzn (36 - 49 lat);
K 30 Kobiet (36 - 49 lat);
M 50 Mężczyzn > 50 lat;
K 50 Kobiet > 50 lat;

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 - 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem sklasyfikowania zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział min. 5 uczestników. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników przeniesieni zostaną do kategorii wyższej;

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:
1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:
1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa
2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa
3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa

Klasyfikacja w marszu będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach wiekowych damskiej i męskiej.
M 20 Mężczyzn (18 - 49 lat); K 20 Kobiet (18 - 49 lat);
M 50 Mężczyzn > 50 lat; K 50 Kobiet > 50 lat;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym wynoszącym 2 godziny. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

13. PUNKTY ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia dwa punkty odświeżania: przy supermarkecie TESCO (ul. Węgierska) za mostem granicznym przy restauracji MAJERZANKA; Po zakończeniu zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek.

14. ZABEPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z Ratownikami Fundacji Na Ratunek, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika; Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie; Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów; Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej; Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody; Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego; W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych; Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani; W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu; Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów; Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów; Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu Mikołajów; Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.stowarzyszenie-naszdom.org Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;

ORGANIZATORPATRONAT HONOROWY

Starosta nowosądecki- Marek Pławiak

PARTNERZY